เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Tier 2 (TQR)

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

 

Tier 2 (สภาวิชาชีพ)