เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Tier 2 (TQR)

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548

  • Form_AS3_2560_เกณฑ์48
  • ตารางคำนวณ Excel

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

  • Form_AS3_2560_เกณฑ์58
  • ตารางคำนวณ Excel

 

Tier 2 (สภาวิชาชีพ)