เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Tier 1


  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

  • แบบ มคอ.7 
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (AS3)

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

  • Form_AS3_2560_เกณฑ์48
  • ตารางคำนวณ Excel

          - เกณฑ์มาตรฐานหลักฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

  • Form_AS3_2560_เกณฑ์58
  • ตารางคำนวณ Excel