รู้จักฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2537 – 2540) เป็นช่วงของการศึกษาหาแนวทางปฏิบัติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสร้างคู่มือ เครื่องมือ/แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ.2541 –2543) เป็นช่วงของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในงานประกันคุณภาพ การศึกษา มีการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ แบบฟอร์มต่าง ๆ และคู่มือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น มีการพิจารณา กำหนดขั้นตอนของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีคณะบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ ประเมินคุณภาพ เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานได้พัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานและส่งเสริมผลงานที่มีคุณภาพ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2544 – 2547) เป็นช่วงของการดำเนินงานที่ครบทั้ง 2 ขั้นตอนของการ ควบคุมตนเอง (Self Control) คือ “การใช้ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเพื่อการส่งเสริม การดำเนินงาน” และมี “การประเมินตนเอง” มีการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และรับการประเมินคุณภาพ จากภายนอกรอบแรก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2548 ระยะที่ 4 (พ.ศ.2548 – 2551) เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินรอบแรกมาทำการ ปรับปรุงด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และวางแผนในการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบที่สองตามมาตรฐานคุณภาพใหม่ของ สมศ.ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยขอรับการ ประเมินของปีการศึกษา 2550 พร้อมกันนี้ก็ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการ ศึกษาและบริหาร (FIS) และ Supreme Plus ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 5 (พ.ศ.2552-2555) เป็นช่างที่มหาวิทยาลัยได้นำผล การประเมินรอบสองมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า มากยิ่งขึ้นโดยมีจุดเน้นที่สำคัญคือให้บุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายโดยมีคุณภาพในการศึกษาอย่างแท้จริง 

 

วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของการเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

 

พันธกิจ

1) มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2) มุ่งพัฒนากลไกและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐาน ของการประเมิน และสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา

3) มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

You have not defined any Tabs to show. Please add a Tab via the 'Edit Content' link.