ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

Patcharaporn 0 65 Article rating: No rating

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเองบน
YouTube ที่ช่อง AUN-QA Secretariat Official Channel ซึ่งมีทั้งหมด 9 โมดูล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในเวอร์ชั่นใหม่ต่อไป
AUN-QA GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL VERSION 4.0
https://www.youtube.com/watch?v=79yivYLpwvc&t=15s

กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

Patcharaporn 0 145 Article rating: No rating

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ และแนวทางการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะ/ส่วนงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs ผ่านระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Application Zoom สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/DAwcBHXYhBu5U9cp6

RSS