ระบบคุณภาพสถาบัน ระบบคุณภาพส่วนงาน ระบบคุณภาพหลักสูตร
     
     
คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ

ข่าวสาร

 

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 และ 20 กรกฎาคม 2561 .

** แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ รุ่น 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จากห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

 เป็น ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคาร สำนักงานอธิการบดี **