ข่าวสารล่าสุด

แจ้งการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์
แจ้งการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์

แจ้งการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom meeting
โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพจะส่ง link เข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้สมัครทาง e-mail

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564  

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA  (Workshops)  หัวข้อ การเขียน SAR Writing”

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA  (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/zAJCX หรือ QR code ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ 
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าอบรมได้ที่ https://moodle.swu.ac.th/course/index.php?categoryid=84 หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หรือ Scan QR Code  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200
ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200  จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมจำนวน 94 หน่วยงาน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 22 หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว 

RSS
12