ระบบคุณภาพสถาบัน ระบบคุณภาพส่วนงาน ระบบคุณภาพหลักสูตร
     
     
คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปี 2

กิจกรรมการนำเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสแกน QR Code ตามวันที่รับสมัคร

 

กำหนดสิทธิ์ที่นั่ง   หัวข้อ หมวด 1 – 6  หน่วยงานละ 2 ท่าน

หมายเหตุ : ผู้บริหารคณะ/มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมครบทุกหัวข้อ มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมิน SWU-EdPEx

สามารถดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมครั้งก่อนได้ที่นี้

 

ประชาสัมพันธ์ QD IN HOUSE // QD CLINIC 

สามารถสแกน QR CORE เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรม