ข่าวประชาสัมพันธ์  

เอกสารที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการในการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

   
  AS-EdPEx: แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560
  IQA@faculty : แบบรายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.2.2)
  Queue 2 (Q2) : แบบเสนอชื่อผู้ร่วมกิจกรรม เรื่อง “มุมมองผลลัพธ์ สำหรับคณะ/ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน” วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุภาพ ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
  แบบกรอกข้อมูลกลาง : สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูลกลาง
  1. ส่วนทรัพยากรบุคคล
 
 • บุคลากรสายวิชาการ
 •  
 • บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 •  
 • ผลงานวิชาการที่ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
 •   2. ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
   
 • ข้อมูลจำนวนนิสิต
 •  
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 •   3. บัณฑิตวิทยาลัย
   
 • จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 •  
 • ผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา
 •   4.ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
   
 • ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 •  
 • จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 •   5. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   
 • เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย
 •    
    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (Queue1 & Queue2)
    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS - EdPEx)
    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Tier1-2)
    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Tier3)
    QD Clinic คลีนิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 | ขั้นตอนการรับบริการ | แบบฟอร์มสมัคร
    Template รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน)
     

  [ข่าว สกอ.] เลขาฯกกอ. เปิดการประชุมฯ มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

  รายงานผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

  จดหมายข่าว สมศ. ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2557 (ปรับปรุงล่าสุด)

  จุลสาร สมศ. ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม 2559

  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพคณะ/สถาบัน พร้อมกับจัดทำแผนกิจกรรมการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีท่านคณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี และบุคลากร จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ซี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะและทีมงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากกองคลัง ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตร วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยจะมีการแถลงแนวทางในการวิเคราะห์ฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ต่อไป

  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา สินสงวน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับสำนักงานคณบดี ในวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. และบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนฯ จากคณะและหน่วยงานเทียบเท่าต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

  ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

  o ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน